2011, ഫെബ്രുവരി 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

മൗനം....

ഒരു മനോഹര ഗാനം..